สำหรับรถเช่าระยะสั้น :

✔️ บัตรประชาชน

✔️ ใบขับขี่รถยนต์

✔️ บัตรเครดิต

✔️ เอกสารการทำงาน [สลิปเงินเดือน (ล่าสุด)/ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)] , หน้าบัตรพนักงาน]

สำหรับรถเช่าระหว่างซ่อม :

✔️ บัตรประชาชน

✔️ ใบขับขี่รถยนต์

✔️ บัตรเครดิต

✔️ สำเนาใบส่งซ่อม/ใบรับรถจากอู่

✔️ เอกสารการทำงาน [สลิปเงินเดือน (ล่าสุด)/ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)] , หน้าบัตรพนักงาน]

For Foreigners / Travelers :

✔️ Copy of Passport

✔️ Copy of Visa

✔️ Driver License (Thailand / International)

✔️ Credit Card

✔️ Ticket

✔️ Person to notify in case of emergency (in Thailand)

สำหรับเช่าในนามบริษัท/องค์กร :

✔ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท

✔ สำเนางบการเงินบริษัท

✔ สำเนาภพ.20

✔ สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท

✔ เอกสารผู้ขับขี่ (สำเนาบัตรประชาชน, ใบขับขี่, บัตรพนักงาน)