วิธีการจอง

Step1 : ลูกค้าเลือกรุ่นรถ & สถานที่และวันเวลารับ-ส่งคืนรถ

Step2 : ChangDriveเช็ครถและเสนอราคา

Step3 : ลูกค้าส่งสำเนาเอกสารการเช่า & ชำระเงิน​

Step4 : ยืนยันการเช่ารถ, รับและส่งคืนรถได้ตามวันเวลาที่จอง​

ขั้นตอนการจองรถ :

✔ เลือกรถที่ต้องการจอง พร้อมระบุข้อมูล จุดรับ-คืนรถ และวันเวลารับ-ส่งคืนรถ

✔ เจ้าหน้าที่แจ้งยืนยันการจอง

✔ ผู้เช่านำส่งสำเนาเอกสาร ประกอบการเช่ารถ และชำระเงิน

✔ รับและส่งคืนรถได้ตามวันเวลาที่ระบุ

 

ขั้นตอนการรับรถ :

✔ แสดงบัตรปประชาชน พร้อมใบขับขี่ (ตัวจริง) ต่อพนักงาน ณ จุดรับรถ

✔ แสดงบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ต่อพนักงาน ณ จุดรับรถ เพื่อให้พนักงานทำการบล็อกวงเงินตามเงื่อนไขการเช่ารถ

✔ รับและส่งคืนรถในวันและเวลาที่ระบุไว้ในการยืนยันการจองเท่านั้น

✔ จุดรับรถ และจุดส่งคืนรถ เป็นจุดเดียวกัน

✔ หากผู้เช่า/ผู้รับรถไม่ปรากฏตัวในวันรับรถ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น

 

การคิดค่าบริการเช่ารถ :

✔ 24 ชม. = 1 วัน

✔ คำนวนตามเวลารับ-ส่งคืนรถ และต้องอยู่ภายในวัน และเวลาทำการของสาขาที่รับรถ

ตัวอย่างการคิดค่าเช่ารถ เช่น

– ลูกค้าแจ้งใช้รถ 17-19 ม.ค. รับ-คืนรถ 10.00 น. คิดค่าเช่าเป็น 2 วัน

– แต่ถ้าลูกค้าคืนรถหลัง 10.00 น. ต้องชำระค่าใช้รถเกินเวลาตามข้อกำหนด

– หรือ ลูกค้าแจ้งใช้รถ 17-19 ม.ค. รับรถ 10.00 น. – คืนรถ 17.00 น. จะถูกคิดค่าเช่าเป็น 3 วันตามข้อกำหนดใช้รถเกินเวลา

✔ กรณีรับรถนอกวันและเวลาทำการของสาขา คิดค่ารับรถนอกเวลาเริ่มต้นที่* 200 บาท

 

กรณีใช้รถเกินเวลา :

✔️ คิดค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 214 บาท (สำหรับรถเครื่องยนต์ 1.2) และต้องคืนรถภายในเวลาทำการของสาขา

✔️ คิดค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 321 บาท (สำหรับรถเครื่องยนต์ 1.5 ขึ้นไป) และต้องคืนรถภายในเวลาทำการของสาขา

✔ ใช้รถเกินเวลา 4 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน และต้องคืนรถภายในเวลาทำการของสาขา

*** ทั้งนี้ผู้เช่าต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และชำระค่าเช่าเพิ่มทันที โดยต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่บริษัท ฯ กำหนด***

 

กรณีใช้รถต่อ/เพิ่มวันเช่า :

✔ ผู้เช่าต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า (ก่อนถึงกำหนดเวลาคืนรถเดิม) และชำระค่าเช่าเพิ่มทันที เพื่อเป็นการต่อสัญญาเช่าเพิ่มเติม เป็นไปตามที่บริษัท ฯ กำหนด

 

เงื่อนไขการเช่ารถ :

✔️ ผู้เช่า ต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป

✔️ เอกสารบัตรประชาชน, ใบขับขี่, บัตรเครดิต และผู้รับรถ ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

✔️ ชำระค่าเช่าทันทีเมื่อยืนยันการจอง (ชำระล่วงหน้าก่อนวันรับรถ)

✔️ ในวันรับรถต้องยื่นบัตรประชาชน ใบขับขี่ พร้อมบัตรเครดิต บัตรตัวจริง ต่อพนักงาน ณ จุดรับรถเพื่อทำสัญญาเช่า/รับรถ

✔️ บัตรประชาชน ใบขับขี่ ต้องมีอายุเหลืออายุมากกว่า 1 ปี

✔️ บัตรเครดิต ต้องเป็นบัตรฯที่ยังไม่หมดอายุ และมีวงเงินคงเหลือเพียงพอสำหรับการบล๊อกวงเงินค่ามัดจำการเช่ารถ (อัตราการบล็อกวงเงินขึ้นอยู่กับรุ่นรถที่เช่า สามารถเช็คผ่านเจ้าหน้าที่ได้ในวันที่ทำการจอง)

✔️ ผู้เช่าต้องยินยอมให้บล็อกวงเงินบัตรฯในวันรับรถ ทั้งนี้จะได้รับการอนุมัติคืนวงเงินเข้าบัตรเมื่อส่งคืนรถเช่าเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว (วงเงินในบัตรฯอาจใช้ได้ภายใน 15-30 วันหลังจากการอนุมัติคืน ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาการดำเนินการตามระบบของธนาคารเจ้าของบัญชีบัตรของท่าน)

✔️ จุดรับรถ และ จุดส่งคืนรถ เป็นจุดเดียวกัน ตามสาขาที่ระบุให้บริการ *ไม่มีบริการส่งรถนอกสาขาหรือนอกพื้นที่

✔️ รับรถได้ในวันเวลาทำการของสาขา และวันเวลาที่ระบุไว้ในใบยืนยันการจองเท่านั้น

✔️ ค่าบริการเช่ารถ ไม่รวมค่าเติมน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างการใช้รถ

✔️ สามารถขอเลื่อนวันเวลารับรถ หรือแจ้งเช่าต่อก่อนกำหนดคืนรถเดิมได้ โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนกำหนดเดิม

✔️ ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้

✔️ หากผู้รับไม่ปรากฏตัวในวันรับรถ จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

✔️ หากมีใบสั่งปรับ (ย้อนหลัง) ตรงช่วงวันเวลาเช่าใช้รถของผู้เช่า เจ้าหน้าที่จะประสานงานส่งใบสั่งเรียกเก็บค่าปรับเพิ่มเติมจากผู้เช่าตามจริงอีกครั้ง และผู้เช่าต้องทำการชำระค่าปรับโดยไม่มีข้อยกเว้น

✔️ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

✔️ เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า